NOWE ZABIEGI KONSERWATORSKIE

Przy kunickim kościele parafialnym na zewnętrznej,  północnej stronie muru zabytkowej nekropolii    zamontowane są dwie płyty nagrobne pochodzące z drugiej połowy XVIII wieku. Zdobi je bogato rzeźbiony ornament rokokowy oraz wyryte obszerne inskrypcje napisane majuskułą w języku niemieckim. Obiekty te eksponowane w warunkach zewnętrznych narażone są na intensywne działanie czynników atmosferycznych. Precyzyjnie rzeźbione dekoracje ornamentalne oraz opracowanie liternicze uległy niemalże całkowitemu zniszczeniu. W tym stanie rzeczy Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w kwietniu 2012 roku wydał, właścicielowi tych zabytków – kunickiej parafii, zalecenie wykonania zabiegów konserwatorskich i restauratorskich mających na celu zahamowania dalszej destrukcji piaskowca, a także w miarę wierne odtworzenie pierwotnej kompozycji obiektu. Stowarzyszenie od dwóch lat czyniło starania pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie w/w prac. Na początku drugiego kwartału tego roku nasze wnioski uzyskały pozytywne rozwiązania. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy 8.000 złotych oraz Rada Miasta na wniosek Burmistrz Miasta Żary przyznała kwotę 6.658 złotych. Prace konserwatorskie rozpoczną się w pierwszej dekadzie czerwca i potrwają do końca listopada.