Monthly Archives: Styczeń 2020

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zgodnie z obowiązującym  statutem Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarządowych  2 czerwca odbyło się Walne zebranie jego członków. W bieżącym roku  mija 10 lat istnienia naszego Stowarzyszenia, stąd Zebranie miało odmienny charakter, aniżeli w latach poprzednich. Wprawdzie to trochę mały jubileusz, ale była okazja, aby

BAROKOWE EPITAFIA PO KONSERWACJI

Na początku listopada zakończone zostały wszystkie zaplanowane zabiegi konserwatorsko-restauratorskie przy kunickich zabytkowych epitafiach. Prace wykonywane były przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki pana Tomasza Filara, który specjalizuje się w konserwacji kamienia i detali architektonicznych. W dniu 21 listopada dokonany został odbiór badań i prac przez przedstawiciela Lubuskiego

WALNE ZEBRANIE

15 maja w Zespole Szkół w Kunicach odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podsumowujące działalność zarządu w roku 2013. Zebrani podjęli uchwały zatwierdzające sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej oraz udzielili zarządowi absolutorium. Szczegółowe sprawozdania w całości zamieszczone będzie w najbliższym numerze Echa Kunic.

NOWE ZABIEGI KONSERWATORSKIE

Przy kunickim kościele parafialnym na zewnętrznej,  północnej stronie muru zabytkowej nekropolii    zamontowane są dwie płyty nagrobne pochodzące z drugiej połowy XVIII wieku. Zdobi je bogato rzeźbiony ornament rokokowy

TRADYCJE PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO W ŻARACH – KUNICACH

W miesiącu lutym 2014 poprzez Urząd Miasta Żary otrzymaliśmy list od mieszkańca czeskiej Ostrawy pana Jiria Palata. Z jego treści dowiadujemy się, że jest on w trakcie pisania książki pt. ”Raszkowice – rozwój chłopstwa,

WALNE ZEBRANIE

W dniu 15 maja 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które miało charakter sprawozdawczo – wyborczy, w związku z upływem  4. letniej kadencji. Szczegółowe sprawozdanie z działalności

GOŚĆ W STOWARZYSZENIU

Dnia 23 maja 2013 gościem naszego Stowarzyszenia był obywatel niemiecki, kuniczanin Werner Guttmann,  który przebywał w Kunicach i Żarach z kilkudniową wizytą  Znany jest on naszym czytelnikom z wielu artykułów opisujących przedwojenną historię Kunic.   Głównym punktem programu tej wizyty było spotkanie z uczniami wybranych klas kunickiego Zespołu Szkół. Relacja z tego spotkani ukaże się w wakacyjnym wydaniu naszej gazety.

ŻYCZENIA 2012

W połowie lat 70. wiele rodzin zamieszkujących w Kunicach, w tym także pracowników kunickiej huty szkła, wyjechało na stałe na Śląsk w poszukiwaniu lepszych warunków życiowych. Mimo upływu kilkudziesięciu lat od tamtych dni, żywo interesują się sprawami naszej miejscowości,  a w sposób szczególny działalnością Kunickiego Stowarzyszenia. Pod koniec grudnia otrzymaliśmy sympatyczne życzenia, które publikujemy do wiadomości naszych internetowych czytelników.

NAGRODA ZA PROMOWANIE ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Kapituła Nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze
w dniu 03.09.2012 r. wskazała Kunickie Stowarzyszenie
Inicjatyw Pozarządowych do Dorocznej Nagrody
za promowanie zabytków województwa lubuskiego.
Przyznana nagroda finansowa wynosi 1500 złotych.
Wręczenie dyplomu nastąpiło w trakcie obchodów
Europejskich Dni Dziedzictwa w dniu 08.09.2012 r.
w Muzeum Etnograficznym w Ochli.

POETYCKI BENEFIS PANI EUGENII PROSÓŁ

W dniu 22 czerwca 2012 r. w Żarskim Domu Kultury filia Kunice odbył się poetycki benefis pani Eugenii Prosół, w związku z wydaniem tomiku wierszy „Przejść życie”. Szczegółowy przebieg imprezy opisany został na łamach 2(26) numeru Echo Kunic  wydanym w miesiącu lipcu. W tym miejscu publikujemy jedynie laudację wygłoszoną na cześć benefisantki przez prezesa KSIP dr Jerzego Węgra.