Category Archives: AKTUALNOŚCI

ŻYCZENIA 2012

W połowie lat 70. wiele rodzin zamieszkujących w Kunicach, w tym także pracowników kunickiej huty szkła, wyjechało na stałe na Śląsk w poszukiwaniu lepszych warunków życiowych. Mimo upływu kilkudziesięciu lat od tamtych dni, żywo interesują się sprawami naszej miejscowości,  a w sposób szczególny działalnością Kunickiego Stowarzyszenia. Pod koniec grudnia otrzymaliśmy sympatyczne życzenia, które publikujemy do wiadomości naszych internetowych czytelników.

NAGRODA ZA PROMOWANIE ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Kapituła Nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze
w dniu 03.09.2012 r. wskazała Kunickie Stowarzyszenie
Inicjatyw Pozarządowych do Dorocznej Nagrody
za promowanie zabytków województwa lubuskiego.
Przyznana nagroda finansowa wynosi 1500 złotych.
Wręczenie dyplomu nastąpiło w trakcie obchodów
Europejskich Dni Dziedzictwa w dniu 08.09.2012 r.
w Muzeum Etnograficznym w Ochli.

POETYCKI BENEFIS PANI EUGENII PROSÓŁ

W dniu 22 czerwca 2012 r. w Żarskim Domu Kultury filia Kunice odbył się poetycki benefis pani Eugenii Prosół, w związku z wydaniem tomiku wierszy „Przejść życie”. Szczegółowy przebieg imprezy opisany został na łamach 2(26) numeru Echo Kunic  wydanym w miesiącu lipcu. W tym miejscu publikujemy jedynie laudację wygłoszoną na cześć benefisantki przez prezesa KSIP dr Jerzego Węgra.

Walne Zebranie

W dniu 23 maja w kunickim Gimnazjum odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zarząd dokonał podsumowania i oceny wszystkich spraw, które były przedmiotem działania w 2011 roku. Szczegółowe sprawozdanie opublikowane zostanie w najbliższym 26 numerze Echa Kunic. Walne Zebranie podjęło dwie uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2011.

Tomik poezji Pani Eugenii Prosół

14 marca 2012 Stowarzyszenie złożyło do Burmistrz Miasta Żary ofertę na realizację zadania publicznego polegającego na wydaniu tomiku poezji pani Eugenii Prosół pt. „Przejść przez życie”. W dniu 16 kwietnia nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert; efektem było przyznanie kwoty 800 złotych. W dniu 15 maja została zawarta stosowna umowa. Termin realizacji zadania ustalono na 30 sierpnia 2012.