STATUT

Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarządowych
w Żarach
Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1. Stowarzyszenie o nazwie .Kunickie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarządowych”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa lubuskiego.
Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju.
§ 3. Statutową siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Żary.
§ 4. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
§ 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.
§ 6. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
§ 7. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
Rozdział IICele i formy działania Stowarzyszenia
§ 8. Głównym celem Stowarzyszenia jest promowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych środowiska obywatelskiego dzielnicy „Kunice”.
§ 9. W szczególności sfera zadań publicznych obejmuje następującą problematykę: l) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności,2)     kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnych,3)     działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,4)     promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczności lokalnych,5)     upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,6)     ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,7)     bezpieczeństwo publiczne i przeciwdziałanie patologii społecznej,8)     ochrona i promocja zdrowia,9)     działalność charytatywna.
§10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:współpracę z władzami samorządowymi, organizacjami, instytucjami, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,–    prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,– pozyskiwanie funduszy,organizowanie spotkań z mieszkańcami, prelekcji, szkoleń, seminariów itp.
§ 11. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową.
Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych,członków wspierających,członków honorowych,
§ 13. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 14. Członek zwyczajnyl.       Członkiem zwyczajnym może być osoba, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.2.      Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracj i. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.3.      Członek zwyczajny ma prawo:– wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,– zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,– korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniachzgodnych z jego celami statutowymi,4.      Członek zwyczajny ma obowiązek:– przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,– regularnego opłacania składek członkowskich,– aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 15. Członek honorowy.l.       Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2.      Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.3.     Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.4.      Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz S towarzyszenia.5.     Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.
§ 16. Członek wspierający.l.      Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową,2.     Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.3.      Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego.4.     Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
§ 17. U stanie członkostwal.      U stanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.2.      Skreślenie z listy członków następuje w przypadku: – dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,– automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionegozalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat, jeśli składki zbierane są rocznie,– śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,3.     Wykluczenie członka następuje w przypadku: – działania na szkodę Stowarzyszenia,– naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.4.     Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.
Rozdział IV Władze Stowarzyszenia
§ 18. Władzami Stowarzyszenia są:l) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”2)     Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,3)     Komisja Rewizyjna,
§ 19. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 20. W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniaj ących.
§ 21. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenial.      Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków mogą być:– zwyczajne,– nadzwyczajne,O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 20 dni przed terminem obrad.2.      Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd „Stowarzyszenia”, jako zebranie sprawozdawcze.3.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd: – z inicjatywy Zarządu,– na wniosek Komisji Rewizyjnej,– na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.4.     Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, o ile statut nie przewiduje dla poszczególnych spraw innej większości.5.     W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.6.     Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.7.     W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie (pół godziny po terminie podanym w zaproszeniach na Walne Zebranie).W drugim terminie, podejmowanie wiążących decyzji następuje bez względu na liczbę obecnych członków na zebraniu, ale nie mniejszą niż 15 osób.8.     Walne Zebranie Członków:– ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,– rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,– decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,– wybiera Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisję Rewizyjną,– uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,– zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,– podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jegomajątku,– rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,– nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia.
§ 22. Zarząd Stowarzyszenia
1.     Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.2.      Zarząd składa się z 5 osób (w tym Prezesa). Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego grona wybrać wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.3.      Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.4.      Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 rmesiące.5.      Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:– realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,– uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,– przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,– zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn,spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,– ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.6.      Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.7.      Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
§ 23. Komisja Rewizyjnal. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.2.      Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza3.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia4.      Członkowie Komisji mają prawo– uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym– wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania5.      Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.6.      Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:– kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,– przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych,dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia – składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,– składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.7.      Członkowie Komisji pracują społecznie.
Rozdział VJednostki Stowarzyszenia – zespoły i komisje problemowe.
§ 24. Z inicjatywy Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia mogą być powoływane komisje i zespoły o charakterze problemowym lub środowiskowym.
§ 25. Szczegółową organizację i zakres działania komisji i zespołów problemowych określają regulaminy wewnętrzne zatwierdzone przez Zarząd.
Rozdział VIMajątek i gospodarka finansowa
§ 26. Majątek Stowarzyszenia składa się z :– składek członkowskich członków zwyczajnych,– dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarnościpublicznej,– wpływów z działalności statutowej,– dochodów z majątku Stowarzyszenia,– dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnychprzepisów,Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.l.      Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.2.      Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.
Rozdział VIIZmiany Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 27. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje zwyczajnie bądź nadzwyczajnie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania wg. listy obecności. Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/3 członków obecnych na zebraniu.
§ 28. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określić tryb likwidacji oraz przeznaczenia majątku.
§ 29. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o przeznaczeniu majątku nie może powodować jego podziału w żadnej postaci pomiędzy członków Stowarzyszenia.
§ 30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.